Home » Algemene voorwaarden

Karperplas Simavis – Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Simavis click here for Terms and conditions.

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomsten die afgesloten worden tussen de eigenaar van het viswater, zoals genoemd in de overeenkomst, en de huurder.

 1. Verblijfsperiode: De huurder heeft recht op het gebruik van de visstek volgens het visreglement van het betreffende viswater, voor de periode zoals bepaald in de overeenkomst tussen de voornoemde partijen. Buiten de overeengekomen periode heeft de klant-huurder geen enkel recht op de visstek.
 2. De boeking: De boeking wordt gerealiseerd tussen de verhuurder (= eigenaar van het viswater, zoals bedoeld in de overeenkomst tussen de partijen) en de huurder. Simavis behoudt het recht om een boeking te weigeren, onder bepaalde omstandigheden.
 3. Voorschot: Bij boeking betaalt u binnen 14 dagen een voorschot van 50 % van de overeengekomen prijs. Het restant saldo betaalt u acht (8) weken voor aankomst. Bij boeking minder dan acht (8) weken voor aankomst dient het volledige bedrag binnen zeven (7) dagen na boeking betaald te worden. Bij niet tijdige betaling is de verhuurder gerechtigd om de overeenkomst eenzijdig te ontbinden.
 4. Staat van het eigendom: Het viswater wordt door ons persoonlijk regelmatig gecontroleerd. Indien er toch zaken zouden afwijken van de beschrijving of als er schade zou zijn dient u dit onmiddellijk te melden aan de eigenaar of de verantwoordelijke ter plaatse. Het probleem wordt dan zo snel mogelijk opgelost. Klachten die niet tijdens het verblijf gemeld werden, worden achteraf niet meer aanvaard.
 5. Waarborg: U bent verplicht een borg te betalen. Het exacte bedrag en wijze van betalen staat in uw huurovereenkomst vermeld. De eigenaar of de verantwoordelijke ter plaatse heeft het recht u de toegang tot de visstek of het domein te ontzeggen indien aan deze voorwaarde niet werd voldaan. Bij eventuele schade, veroorzaakt door de huurder, mag het te vergoeden bedrag ingehouden worden van de borg.
 6. Uur aankomst en vertrek: Het is belangrijk dat u de aankomst- en vertrekuren, zoals vermeld in de overeenkomst, stipt respecteert.
 7. Aantal toegelaten personen: Het aantal personen dat gebruik maakt van de visstek mag niet hoger zijn dan vermeld in het contract.
 8. Annulerings voorwaarden: Bij annuleren tot 8 weken voor het vertrek wordt het betaalde voorschot (50 % van de totale som) ingehouden. Bij annuleren minder dan 8 weken voor vertrek bent u de totale verhuurprijs verschuldigd. Bij vroegtijdig vertrek of niet in gebruik nemen van de visstek, heeft u geen enkel recht op terugbetaling. U dient zelf zorg te dragen voor een annuleringsverzekering.
 9. Aansprakelijkheid: Simavis kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de door de huurder of derden geleden schade, ten gevolge van het verblijf op het domein.
 10. Annulering door Simavis geeft de huurder het recht op teruggaaf van reeds gedane betalingen.
 11. Klachten: Een geconstateerde tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst dient zo spoedig mogelijk te worden gemeld bij de eigenaar of de verantwoordelijke ter plaatse, opdat deze een passende oplossing kan treffen. Indien de tekortkoming niet binnen redelijke termijn wordt opgelost en afbreuk doet aan de kwaliteit van uw verblijf, dan moet deze onverwijld schriftelijk worden gemeld bij Simavis.
 12. Geschillen: Op alle geschillen tussen Simavis en de huurder zijn de algemene voorwaarden en het Nederlands Recht van toepassing.

Gedeponeerd bij K.v.K Noord Nederland onder inschrijfnummer: 57126852